RUK – Haminan Reserviupseerikoulu

Yksi Haminan ehdottomasti suurimmista ylpeyden aiheista on siellä toimiva Reserviupseerikoulu, josta käytetään myös lyhennystä RUK. Se on Maasotakoulun joukkoyksikkö, joka kouluttaa lähes kaikki Suomen maavoimien sekä rajavartiolaitoksen reserviupseerit sekä osan meri- ja ilmavoimien reserviupseereista.

RUK perustettiin vuonna 1920. Vuosina 1940–1952 se toimi Upseerikoulun nimellä, mutta alkuperäinen nimi, Reserviupseerikoulu, otettiin jälleen käyttöön vuonna 1952 ja tällä nimellä se myös nykypäivänä tunnetaan. Koulun perinne voidaan jäljittää suojeluskuntien järjestämään upseerikurssiin eli Vimpelin sotakouluun. Se oli Vimpelissä 26.12.1917–14-1.1918 järjestetty kaksiviikkoinen pikakurssi, jonka tavoitteena oli kouluttaa ryhmän- ja joukkueenjohtajia suojeluskuntien tarpeisiin. Oppilaita koulussa oli noin 200 ja se antoi tarvittavan pohjan myöhemmälle lisäopiskelulle. Näistä ajoista muistuttaa yhä Reserviupseerikoulun lippu, jossa komeilevat kirjaimet ”VK”, jotka tarkoittavat siis juuri Vimpelin koulua.

Reserviupseerikoulun tärkeimpänä tehtävänä on kouluttaa valtakunnallisesti reservinupseeristoa. Sen järjestämään monipuoliseen koulutustarjontaan sisältyvät muun muassa reserviupseerikurssit, upseerikokelaiden jatkokoulutus, täydennyskurssit, joukkueenjohtajakurssit sekä sotilasjohtamisen kurssi. Joukkueenjohtajakurssit on tarkoitettu Maanpuolustuskorkeakoulun aloittaville reservin aliupseereille ja sotilasjohtamisen kurssi puolustusvoimien palkatulle henkilöstölle. Näiden lisäksi RUK järjestää myös muita valtakunnallisia koulutuksia.

Reserviupseerikoululla on myös operatiivisia tehtäviä. Niihin kuuluvat puolustusvalmiuden ylläpito sekä erilaiset turvallisuustehtävät. Reserviupseerikoulu osallistuu maanpuolustustahdon ylläpitämiseen muun muassa järjestämällä RUK-seminaareja sekä osallistumalla Hamina Tattoon järjestelyihin. Hamina Tattoo on sotilasmusiikkitapahtuma, joka järjestetään Haminassa joka toinen vuosi. Perinne on jatkunut jo vuodesta 1990 ja tapahtuma-ajaksi on vakiintunut heinä-elokuun vaihde. Reserviupseereille on tarvetta Suomen laajassa reserviarmeijassa. Puolustusratkaisumme edellyttää melko suurta kenttäarmeijaa: noin 230 000 sotilasta. Palkattuun henkilökuntaan kuuluvia upseereita ja opistoupseereita on vain noin 9 000.

Reserviupseerikurssi

Koska palkattuun henkilökuntaa kuuluvien upseereiden määrä on kohtuullisen pieni, osasta varusmiehiä koulutetaan Reserviupseerikoulussa reserviupseereja. Kustakin saapumiserästä valikoidaan 700-750 upseerioppilasta. Heidät koulutetaan oman koulutushaaransa joukkueen, jaoksen tai ryhmän johtajiksi tai varapäällikön tehtäviin komppania- tai patteriupseereiksi.

Useimpien upseerioppilaiden valinta tapahtuu aliupseerikurssin ensimmäisten seitsemän viikon aikana. Valintapäätöksessä painotetaan soveltuvuuden ja kyvykkyyden lisäksi myös motivaatiota. RUK:iin voivat pyrkiä myös vapaaehtoiset, menestyneet aliupseerit. Tällöin puhutaan niin sanotusta jälki-RUK:sta. Reserviupseerikouluun ei vaadita siviilikoulutusta: suuri osa oppilaista on kuitenkin ylioppilaita.

Reserviupseerikurssin kesto on 14 viikkoa ja kurssin päätyttyä vastaylennetyt upseerikokelaat palaavat omiin joukko-osastoihinsa. Kotiutumisvaiheessa lähes kaikki kokelaat ylennetään vänrikeiksi, tai merivoimien puolella aliluutnanteiksi. Jatkovaihtoehdot ovat monipuoliset. Osa jatkaa puolustusvoimien palveluksessa sopimussotilaina tai kadetteina Maanpuolustuskorkeakoulussa. Maanpuolustuskorkeakoulu sijaitsee Helsingissä ja se on sotatieteellinen korkeakoulu.

Koulutus hyödyttää siviilissä

Siviilissä RUK:sta valmistuneet voivat sijoittua hyvinkin erilaisiin tehtäviin. Heitä on suhteellisen paljon keskijohdon sekä ylemmän johdon tehtävissä. Koulutus on ollut perinteisesti etu erityisesti liike-elämän tehtäviin pyrittäessä. Merkkinä suoritetusta Reserviupseerikoulutuksesta on niin sanottu RUK-risti. Epävirallisena merkkinä on maastopuvussa kannettava kurssipuukko.

Tutkintoon kuuluu neljä arvosteltavaa oppiainetta, joilla on erilaiset painokertoimet. Nämä ovat: johtamistaito, aselajioppi, taktiikka sekä liikunta. Yleisarvosana määräytyy näistä eri aineista saatujen painotettujen arvosanojen mukaisesti. Kurssin alkuvaiheessa teoriaopetusta voi olla runsaastikin, sen määrä riippuu tosin paljonkin linjasta. Vaatimustaso vastaa yleisesti ottaen lukion vaativuustasoa.

Kirjalliset kokeet tulee kuitenkin läpäistä, sillä heikko opintomenestys johtaa opintojen keskeytymiseen. Opinnot voivat keskeytyä myös liiallisten poissaolojen vuoksi. Teoreettisten opintojen lisäksi kurssin alkuvaiheessa painottuvat myös muodolliset maastoharjoitukset. Kurssin keskivaiheilla toteutetaan puolestaan soveltavia maastoharjoituksia, joissa painopiste on aselajien yhteistoiminnassa.

RUK-henki

Kurssin loppuvaiheella keskitytään johtajakoulutukseen sekä ampumaharjoitukseen. Se tehdään tavallisesti Pahkajärven ampuma-alueella. Pahkajärven ampuma- ja harjoitusalue sijaitsee Kouvolan Valkealassa. Alue sijaitsee osin Repoveden kansallispuistossa, mutta puolustusvoimilla on oikeus käyttää aluetta koulutustehtävissä. Reserviupseerikoulun yhteydessä voidaan puhua myös niin sanotusta RUK-hengestä. Monet Reserviupseerikoulun perinteistä tähtäävät juuri yhteishengen kohottamiseen. Näitä perinteitä ovat muun muassa Kirkkojärven marssi sekä koulun kurssijuhla. Upseerioppilaat toimittavat itse omat kurssikirjat kurssistaan ja Reserviupseerikoulussa toimii oma oppilaskuntansa.

Koulutuksen aikana kuri on tiukkaa ja oppilailta vaaditaan kurin sisäistämistä, eli kurinalaisuuden tulee olla oma-aloitteista. Reserviupseereiksi koulutetaan vain alle 10 prosenttia varusmiehistä ja oppilaille korostetaankin heidän asemaansa varusmiesten parhaimmistona, sekä heidän rooliaan sodan ajan johtajina sekä yhteiskunnan tulevina tukipylväinä. Koulutuksen tavoitteena on luoda oppilaasta luotettava ja itsenäinen, puolustusvoimien arvomaailman sisäistänyt henkilö.

Upseerioppilaasta upseerikokelaaksi

Reserviupseerikoulua käydessään varusmiehen palvelusarvona on upseerioppilas, josta käytetään lyhennystä UO. He kuuluvat aliupseereihin ja suhteessa muihin sotilasarvoihin heidät rinnastetaan alikersantteihin. Upseerioppilaan arvomerkkinä on kauluslaatassa vinoneliö, ”salmiakki”. Hihamerkissä on puolessa kaarelle taivutettu arvomerkkikulma, joka on myös kansainvälinen upseerimerkki.

Reserviupseerikoulun hyväksyttävästi suorittaneita nimitetään upseerikokelaiksi. Heidät rinnastetaan kersantteihin. Heidän kauluslaatan arvomerkissä on kaksi vinoneliötä. Ne on asetettu kauluslaatan etuosaan allekkain. Hihamerkissä on lenkiksi taivutettu nauha ja sen alla ”kulmarauta”, joka on korpraalin merkin kaltainen.

Reserviupseerikoulua voi pitää monin tavoin yhtenä Haminan ylpeyden aiheista. Omaistenpäivien aikana myös koulutettavien läheiset pääsevät tutustumaan kouluun, sen järjestelyihin ja koulutusolosuhteisiin sekä tietysti itse varuskuntaan ja sen ympäristöön. Tutustumiskohteina ovat kurssin yksiköt, Reserviupseerikoulun historiallinen päärakennus ja Maneesi, RUK-museo, sotilaskoti, muonituskeskus, varuskuntakerho sekä kaikki Haminan kaupungin nähtävyydet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *